Digital styrning – vad är det?

Digitalisering började användas mer allmänt på 2000-talet som brett IT politiskt begrepp vid införande av Informationsteknologi.

digital styrning i en global värld

Digitalisering, enligt definition i Wikipedia , är en delprocess i ett större teknologiskt förlopp som syftar på förändring kopplad till tillämpning av digital teknik i alla aspekter av det mänskliga samhället.
Digitalisering kan ses som det tredje steget när det gäller att omfamna digital teknik: Digital kompetens → Digital förmåga → Digitalisering. Det sistnämnda steget innebär i sig att tillämpning av digital teknik möjliggör nya former av innovationer och kreativitet i en särskild domän, snarare än att enbart förstärka och stödja befintliga metoder.
I en smalare bemärkelse kan ”digitalisering” syfta på ”papperslös hantering som exempelvis e-deklaration istället för skattedeklaration via pappersblankett, se även E-förvaltning. Digitalisering påverkar både enskilda företag och hela sektorer av samhället som myndigheter och offentlig sektor, masskommunikation konst medicin [och vetenskap. Begreppet förekommer ofta i företag och politik kopplat till globalisering, inom EU samt (digitala) affärsutvecklingsfrågor.”

Definitionen av begreppet digitalisering anses idag omfatta minst två abstraktionsnivåer, en praktisk och en politisk samt kopplingar till politiska arbetsfrågor för samhällsutveckling, nya förändrade arbetssätt, effektivare möjligheter för en organisation till verksamhets- och affärsprocessutveckling med inre- och yttre effektivitet med IT exempelvis pågående arbete med E-förvaltning (E-governance) inom offentlig förvaltning.

IT – Information Technology – har till stor del handlat om automatisering av interna rutiner för att effektivisera en verksamhet. Minskning av kostnader har varit i fokus. Med Internet och digitaliseringens möjligheter blir kunder/användare en integrerad del i verksamheten. Användarinvolvering blir en viktig del av utvecklingsprocessen. Med förändringen följer betydligt större krav på informationssäkerhet och rutiner som är robusta för användarna.

Digital styrning

Det mänskliga gränssnittet som tolkar informationen mellan den externa användaren och de interna rutinerna är inte längre nödvändigt, men detta ställer betydligt större krav på utveckling av de flöden som användarna skall vara en del av. Behov av elektroniskt skalskydd ökar också när man öppnar systemen för externa användare. Det krävs en helt annan disciplin än den traditionella automatiseringen av rutiner. Nya rutiner behöver utvecklas där användarna, externa så väl som interna är en integrerad del av rutinerna/flödena.

Det krävs en digital styrning!